Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

I. Bevezető rendelkezések
1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett www.eletrevalok.hu honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
2. Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.
3. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
4. Jelen ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást.
5. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a www.eletrevalok.hu honlap szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.

II. Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Substocore BT
Szolgáltató székhelye: 9671 Sitke, Petőfi u. 5.
Szolgáltató telefonszáma: +36 20 663 33 15
Szolgáltató e-mail címe: jo.mozogni@gmail.com
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 18 06 106668
Szolgáltató adószáma: 26171317118
Szolgáltató képviselője: Cordier Bálint

(továbbiakban: Szolgáltató)

III. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)
1. A www.eletrevalok.huhonlapon elérhető videó felvételek internetkapcsolaton keresztüli online megtekintésének lehetősége (havi előfizetési díj ellenében).

IV. A megrendelés menete
1. A Szolgáltató által jelen honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a honlap használatára regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.
2. Regisztráció
A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó a jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését.

3. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele
A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglalt szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót. Havi/féléves/éves előfizetés esetén a hozzáférés érvényessége az e-mailes értésítéstől számított 30/182/365 nap.

4. A regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, ill azok módosítására az „Adatok módosítása” gombra kattintva van lehetőség.

A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megrendelés során, a tényleges megrendelés előtt is ellenőrizheti és módosíthatja (pl. számlázási adatok módosítása opció).

V. Árak / fizetési lehetőségek
1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlap „Árak” menüpontja alatt található. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap „Árak” menüpontja alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.
2. A felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.
3. A felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg a Substocore Bt-től az általa megadott e-mail címre. A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a Substocore Bt. által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Estleges, a Substocore Bt-hez intézett automatikus válaszok, (mint például “out of the office” értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Substocore Bt-t azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a változásokról a Substocore Bt-t értesíteni.

Bankkártyás fizetés:

A vásárlás során a Vásárlónak meg kell adnia érvényes bankkártya adatait. A vásárló kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion nevű fizetési rendszert a Barion Payment Zrt., (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak. A számlakivonatokon a Barion Payment Zrt. szerepel majd.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

VI. A szolgáltatás igénybevételének időtartama/ felmondás lehetősége
1. Az előfizetés automatikus meghosszabbodása
Az előfizetés legrövidebb időtartama 30 nap. Jogszerű felmondás hiányában minden 30 napos előfizetés, az aktuális előfizetési időszak utolsó napján, automatikusan, további 30 nappal meghosszabbodik. A Felhasználó az adott előfizetési időszak utolsó napjáig jogosult az előfizetést lemondani. Ebben az esetben az előfizetés nem hosszabbodik meg, az az adott időszak utolsó napján megszűnik. A lemondást írásban, a Szolgáltató II. pontban jelölt e-mailcímére kell megküldeni.

Az egyedi banki átutalással vagy SZÉP kártyával kezdeményezett előfizetések esetén, az automatikus meghosszabbítást a Szolgáltató nem garantálja.

VII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez
1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatinak kezeléséhez.

VIII. Egyéb rendelkezések
1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.
2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.
4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.
5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.